Pravidla

1. Soutěž FSA organizuje společnost NAR marketing s.r.o. s českou a slovenskou asociaciací APUeN.

2. Porota je složena ze skupiny specialistů BORD28.

3. Soutěží se ve třech kategoriích. MASTER, TREND a NÁPAD (IDEA), kde v každé kategorii se vyhlašují první 3 místa a to ve firemních a veřejném sektoru zvlášť.

4. Cenu lze získat opakovaně.

5. Soutěž je určena takovým institucím, firmám nebo jednotlivcům, kteří svou prací mají pro nákup prokazatelný přínos. Přínos může být ve všech oblastech elektronizace (využívání různých eNástrojů, elektronizace procesu nebo jeho částí, automatizace, robotizace) ale i samotného nákupu, inspirujícím nastavením tendrů, zvládnutí složité úlohy, přístup k nákupu, který je inspirací či vybudování funkčního nákupního týmu, kde předtím nebyl.

6. Podmínkou účasti je vyplnění a předání přihlášky k nominaci. Na webových stránkách FSA je formulář k dispozici.

7. Do soutěže nominuje skupina specialistů BORD28, členové asociací APUEN České a Slovenské republiky, ale také jsou umožněny nominace od kohokoliv. Nominován může být kdokoliv.

8. Porota hlasuje o všech přihláškách. Porotce každému přihlášenému přiděluje od jedné do desíti bodů, kdy deset je nejvyšší hodnocení. Porotce má možnost přidat ke svému hodnocení krátký komentář. V případě, že se na prvním místě umístí dva nebo více soutěžících se stejným počtem bodů, postupují tito do dalšího rozhodovacího kola. V něm přidělí jednotliví porotci jeden bod tomu z těchto soutěžících, který je podle jejich soudu lepším. Vítězem se stává soutěžící s větším počtem bodů. Celkový přehled hlasování porotců bude po slavnostním předání cen zveřejněn na webu FSA. Porota má možnost, mimo určení vítězů kategorií udělit čestná uznání.

9. Přihlášky do soutěže je možné podat do 16. 10. 2019 do 23:59 SEČ.

10. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo rozšířit počet ocenění, anebo některou cenu neudělit. Vyhlašovatel soutěže se dále zavazuje, že všechny informace o nominovaných budou použity pouze k účelům specifikovaným v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na případnou úpravu podmínek soutěže a rozhodování o jejich výkladu.

11. Nominovaný může být nominován i do více než jedné kategorie. (Například MASTER a NÁPAD)

12. Každý člen poroty nehodnotí přihlášky, kdy nominovaný je on sám nebo subjekt, ve kterém pracuje či má jinou profesní vazbu.

13. Každý nominovaný může přispět organizátorům na akci dobrovolným příspěvkem ve výši 4000 Kč nebo 150 EURO.

14. Odesláním webového formuláře do soutěže FSA viz výše každý účastník soutěže dává organizátorovi soutěže (dále jen jako Správce) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely. Správce, a to na dobu 5 let; stane-li se výhercem, resp. náhradníkem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, sídlo na webové stránce www.fsawards.com. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník soutěže bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
Dále dává Správci v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby pořízených organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytnou.
Back to Top